Skip menu Skip content

ในจังหวะแห่งศรัทธา Time Of Faith

  • Genre Documentary
  • Station Thai PBS
  • Aboutสารคดีชุด“ในจังหวะแห่งศรัทธา”เล่าเรื่องราวของผู้คนที่มีศรัทธาต่อความเชื่อผ่านประเพณีพิธีกรรม และวิถีการดำเนินชีวิต มุ่งหมายสร้างความรู้ความเข้าใจในแต่ละวิถีวัฒนธรรมเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในความหลากหลาย ขณะเดียวกันก็ชวนสำรวจหาความหมายทางจิตวิญญาณของผู้คนที่ล้วนมีศรัทธาเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิต

UPDATED

POPULAR