Skip menu Skip content

1 ปีที่พ่อจากไป

  • Date 2017-01-01 ~
  • Site Official Website
  • Genre ภาพยนตร์สั้น
  • Station Thai PBS
  • Cast บุญชัย กัลยาศิริ (Director-รองเง็ง เกิร์ล)(บุญชัย กัลยาศิริ), พัฒนะ จิรวงศ์ (Director-ดอกไม้ให้เธอ)(พัฒนะ จิรวงศ์), อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ (Director-คืน)(อุรุพงศ์ รักษาสัตย์), กมลธร เอกวัฒนกิจ (Director- รัชดาภิเษก)(กมลธร เอกวัฒนกิจ)
  • Aboutภาพยนตร์สั้น 4 เรื่อง ภายใต้ชื่อ "1 ปี ที่พ่อจากไป" ซึ่งเป็นการถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 จาก 4 ภาค เป็นรายการที่จะมากระตุ้นต่อมทางความคิดของผู้คนให้ฉุกคิด โดยการนำเสนอในรูปแบบหนังสั้นที่มีประเด็นต่างๆ ทางสังคม และสามารถนำประเด็นเหล่านั้นไปพูดคุย ต่อยอดทางความคิด หรือนำไปสู่เรื่องราวหรือบริบทข้างเคียงอื่นๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อไปได้