Skip menu Skip content

เถลิงราชย์กษัตราบรมราชาภิเษก

  • Site Official Website
  • Genre Documentary
  • Station Thai PBS
  • Aboutประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาโดยตลอด พร้อมกันนั้นก็มีโบราณราชประเพณีที่กำหนดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการสืบราชสันตติวงศ์ เพื่อเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ “เถลิงราชย์กษัตราบรมราชาภิเษก”รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับคติที่มาแบบแผนราชประเพณี ซึ่งสืบมาแต่วันวาน และบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนไป ถ่ายทอดในสารคดีสั้น จำนวน 12 ตอน หวังเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญที่ยังคงสืบทอดรักษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระแห่งการเริ่มต้นแผ่นดินใหม่

UPDATED

POPULAR