Skip menu Skip content

ปณิดคิดเงิน

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Lifestyle
  • Station กรุงเทพธุรกิจ
  • Cast เม ปณิดดา เกษมจันทโชติ(เม ปณิดดา เกษมจันทโชติ)
  • Aboutเพราะเรื่องเงินอยู่รอบตัวเรา แต่หลายคนถนัดแต่หาและใช้จ่าย ถ้าบริหารการเงินดีๆ ไม่ว่าจะลงทุน ออม การต่อยอด และความเข้าใจในมิติต่างๆ เรื่องเงิน รวมถึงมาตรการของทางรัฐที่มีผลต่อชีวิตเรา ก็จะยิ่งทำให้การใช้ชีวิตง่ายและสนุกขึ้น

UPDATED

VIDEOS