Skip menu Skip content

Nop Pongsatorn

  • Site Official facebook fan page
  • Genre Business
  • Station Nop Pongsatorn
  • Cast นพ พงศธร ธนบดีภัทร(นพ พงศธร ธนบดีภัทร)
  • AboutNop Pongsatorn รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจ ว่ากว่าแต่ละธุรกิจจะมีวันนี้ผ่านอะไรมาบ้าง เบื้องหลังความสำเร็จคืออะไร และมีกลยุทธ์ธุรกิจไหนที่น่าสนใจที่เราจะสามารถเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้บ้าง

UPDATED

POPULAR