Skip menu Skip content

บางกอกลืมบอกแม่

  • Date 2019-01-01 ~
  • Site Official Facebook Page
  • Genre ซิทคอม, คอมมาดี้
  • Station Workpoint
  • Cast นนท์ ธนนท์ จำเริญ(นนท์ ธนนท์ จำเริญ), หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์(หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์), แมน พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา(แมน พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา), เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์(เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์), U-Rius TheRapper(U-Rius TheRapper), พลอย วรางคนาง วุฑฒยากร(พลอย วรางคนาง วุฑฒยากร), อี๊ด โปงลาง(อี๊ด โปงลาง), หนูเล็ก ก่าก๊า(หนูเล็ก ก่าก๊า), คิง ก่อนบ่าย(คิง ก่อนบ่าย), แจ๊ค เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์(แจ๊ค เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์), นาย เดอะคอมเมเดี้ยน(นาย เดอะคอมเมเดี้ยน)
  • Aboutเรื่องราวของแหล่งชุมชนของผู้มีรายได้น้อยที่เหมือนกับหลายๆ ชุมชน ที่กระจายอยู่มากมายรอบๆ กรุงเทพฯ ผู้คนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นคนฐานะปานกลางจนถึงระดับล่าง มีทั้งคนกรุงเทพฯ และมาจากต่างจังหวัด บ้างมาทำงาน บ้างมาเรียนหนังสือ บ้างมาเผชิญโชค! ในซิทคอมเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนแอ่งกระทะที่รวบรวมคนจากทั่วทุกภาคของประเทศ ไว้ด้วยกัน หลากหลายเพศ วัย อาชีพ ฐานะ และที่สำคัญ! คือทุกคนล้วนมีความลับที่ไม่สามารถบอกแม่ตัวเองได้!!!

POPULAR