Skip menu Skip content

มหาภารตะ

  • Date 2013-09-16 ~ 2014-08-16
  • Site Official Facebook page
  • Genre Drama
  • Station JKN Official
  • Cast คเชนทรา จาวฮัน(ยุธิษฐิระ), ชาเฮียร์ ชีค(อรชุน), ซอรับห์ ราจ เจน(พระกฤษณะ), ปูจา ชาร์มา(พระนางเทราปตี), อาร์พิต รานกา(ทุรโยชน์)
  • Aboutความขัดแย้งของพี่น้องสองตระกูลระหว่าง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต แห่งกรุงหัสตินาปุระ จนบานปลายไปสู่มหาสงคราม ณ ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งมีพันธมิตรของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมมะและฝ่ายอธรรม เพื่อพิสูจน์ว่าความดีเอาชนะความชั่วได้เสมอ