Skip menu Skip content

Loukgolf's English Room

  • Site Official Facebook Page
  • Genre ทอล์คโชว์
  • Station GMM25
  • Cast ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์
  • Aboutเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสนุกสนาน เม้ามอยกันตามประสาคนช่างพูด พร้อมสอดแทรกเนื้อหาความรู้ที่ไม่ว่าจะคุณ หรือใครก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง