Skip menu Skip content

สานต่อที่พ่อทำ

  • Date 2016-01-01 ~
  • Site Official Facebook Page
  • Genre Drama,Animation,การ์ตูนเอนิเมชั่น
  • Station สานต่อที่พ่อทำ
  • Aboutสานต่อที่พ่อทำ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ กิจกรรม และบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านภาพยนตร์โฆษณา นำเสนอเรื่องราวของ คน ชุมชน หรือองค์กร ที่นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับวิถีชีวิต โดยถ่ายทอดในรูปแบบที่ให้น่าสนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้ยั่งยืน หรือการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ที่สร้างขึ้นจากนิทานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบรมราโชวาท ความยาว 3 นาที

PLAYLISTS

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต (11)

สานต่อที่พ่อทำ (20)